Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
    (įsigalioja 2013 m. sausio 6 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 31 Nr. V-661, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-75)

Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas išdėstytas nauja redakcija.

Valstybės saugumo departamento pareigūnai ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai perkelti iš Sąrašo 1.5 eilutės, kurioje nurodyti statutiniai tarnautojai (draudžiami pensijų socialiniu draudimu, nedarbo socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu) į Sąrašo 1.1 eilutę, kurioje nurodyti asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis ir draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis.

Sąrašas taip pat papildytas nauja 1.2 eilute:

1.2. Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui; 349; 350; 351; Užsieniečiai, turintys nacionalinę vizą (D), dirbantys pagal darbo sutartis.

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440977&p_query=&p_tr2=2