Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • „Sodrai" reikia pateikti informaciją apie asmenis, kurie tapo mažosios bendrijos nariais ar nustojo jais būti
    (įsigalioja 2013 m. sausio 6 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams
(2013 01 03 Nr. V-1, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-76)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nustatė, kad tais atvejais, kai mažosios bendrijos steigėjai pasirenka turėti vienasmenį valdymo organą, draudėjai – mažosios bendrijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti informaciją apie mažosios bendrijos narius (rekomendacinė pranešimo forma pateikta įsakymo priede), nurodydami bendrijos narių vardus, pavardes, asmens kodus, datas, nuo kurių asmenys yra bendrijos nariai, ir datas, nuo kurių asmenys nustoja būti bendrijos nariais:

- informaciją apie 2012 metus – iki 2013 metų vasario 1 d. (tik mažosios bendrijos, kurios įregistruotos iki 2012 m. gruodžio 31 d.);

- apie laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. – per 10 dienų nuo datos, kurią asmuo atitinkamai tapo mažosios bendrijos nariu ar nustojo juo būti.

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440978&p_query=&p_tr2=2