Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinta Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais forma ir jos užpildymo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2012 12 31 Nr. VA-120, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-72)

Mokesčių administratorius nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais duoda VMI viršininko įsakymu patvirtintų Taisyklių 4 punkte nurodytais atvejais:

„4.1. Kai mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokėtojo - juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, veikdamas to juridinio asmens naudai arba interesais, buvo pripažintas kaltu arba jam buvo paskirta administracinė nuobauda dėl apgaulingo ar aplaidaus apskaitos tvarkymo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir (ar) jo realizavimo, nelegalaus darbo, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimo, buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir teistumas neišnykęs, ir nepanaikintas arba nuo tos dienos, kurią pasibaigia administracinės nuobaudos vykdymas, nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

4.2. Jeigu patikrinimo, ar teisingai apskaičiuotas ir sumokėtas mokestis (t. y. kompleksinio, teminio, operatyvaus patikrinimų), metu, taip pat pavedimo dėl specialisto išvados teikimo vykdymo metu nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius. Mokesčių administratorius, įvertindamas aplinkybes, kurioms esant gali būti nustatoma, jog yra pagrindo manyti, kad yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius, atkreipia dėmesį į tokius faktus, kai mokesčių mokėtojas:

4.2.1. apskaičiuodamas ir mokėdamas darbo užmokestį, nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos (darbuotojams išmoka buhalterinėje apskaitoje neapskaitytą darbo užmokestį);

4.2.2. laiko prekybos ar sandėliavimo vietoje arba gabena prekes (krovinius), neįtrauktas į buhalterinę apskaitą ir/ar be jų įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų arba turėdamas suklastotus šiuos dokumentus;

4.2.3. parduoda prekes ar suteikia paslaugas, buhalterinėje apskaitoje neapskaitydamas gautų pajamų;

4.2.4. skolina nemažas grynųjų pinigų sumas, kai jis nemoka ar ne laiku moka mokesčius bei su jais susijusias sumas;

4.2.5. atsiskaito grynaisiais pinigais su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis, kai mokesčių administratorius davė nurodymą kredito įstaigoms, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) arba priėmė sprendimą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje;

4.2.6. kitais atvejais, kai yra Taisyklių 4.2 punkte numatytos sąlygos."

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440974&p_query=&p_tr2=2