Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Paskelbtos Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. sausio 13 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo
(2013 01 07 Nr. VA-1, Žin., 2013 01 12, Nr. 4-160)

Siekiant užtikrinti mokesčių nedeklaravimo prevenciją, nedeklaruotos mokestinės prievolės įvykdymą, mokesčių administratoriui suteikta teisė mokesčių mokėtojo, nepateikusio  mokesčio deklaracijos, mokestinę prievolę suformuoti pagal paskutinės prieš tai buvusio laikotarpio pateiktos deklaracijos duomenis.

VMI viršininko įsakymu patvirtintose Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklėse nustatyta, kad mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos.

Mokestinės prievolės nustatymas mokesčių administratoriaus Sprendimu neriboja mokesčių administratoriaus teisės už tą patį laikotarpį atlikti kontrolės veiksmus.

Taip pat nurodyta, kad priimtas mokesčių administratoriaus Sprendimas neatleidžia mokesčių mokėtojo nuo pareigos atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčio deklaraciją.

Jeigu po mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu iki mokestinio patikrinimo pradžios mokesčių mokėtojas nepateikė atitinkamo mokesčio deklaracijos, skiriant baudas, laikoma, kad mokestis nebuvo deklaruotas.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441275&p_query=&p_tr2=2