Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Paskelbti mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientai, taikomi skaičiuojant mokestį už 2012 metus

Statistikos departamento informacinis pranešimas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo
(2013 01 14 Nr. 5, Informaciniai pranešimai 2013 01 16 Nr. 5)

Statistikos departamentas paskelbė vartotojų kainų indeksus, kurie naudojami indeksuojant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1, 3, 4 ir 5 priedėliuose nustatytus tarifus, skaičiuojant mokestį už 2012 metus:

- mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių (1 priedėlis) tarifai indeksuojami koeficientu 1,213;

- mokesčio už apmokestinamuosius gaminius ir apmokestinamąją pakuotę (3 ir 4 priedėliai) tarifai indeksuojami koeficientu 1,433;

- mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (5 priedėlis) tarifai indeksuojami koeficientu 1,118.

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

_________________

Statistikos departamento informacinis pranešimas dėl mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441417&p_query=&p_tr2=2