Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, dydis
    (įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2013 01 25 Nr. A1-25, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-531)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, dydis, taikomas nuo 2013 m. vasario 1 d. – 0,07 procento už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną.

Delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos. Delspinigiai neskaičiuojami, jei su darbo santykiais susijusios išmokos sumokamos pavėluotai dėl darbuotojo kaltės.

_________________

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl delspinigių dydžio patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442275&p_query=&p_tr2=2