Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nauja redakcija išdėstyti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
    (įsigalioja 2013 02 03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo
(2013 01 31 Nr. 1K-049, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-634)

Finansų ministro įsakymu pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika. Naujos redakcijos dokumentai taikomi rengiant 2012 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Konsolidavimo tvarkos apraše nustatyta, kokia tvarka viešojo sektoriaus subjektai turi atlikti viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų konsolidavimo proceso procedūras.

Konsolidavimo tvarkos aprašu turi vadovautis visi viešojo sektoriaus subjektai, kurie, atsižvelgiant į jų atsakomybę ir funkcijas konsolidavimo proceso metu, skirstomi į:
- teikiančius duomenis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams rengti viešojo sektoriaus subjektus;
- rengiančius konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektus.

Kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas privalo susipažinti su finansų ministro nustatytais konsolidavimo procedūrų atlikimo terminais (konsolidavimo kalendoriumi) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), kurie skelbiami Finansų ministerijos tinklalapyje adresu www.finmin.lt/vsakis.

Konsoliduojantys subjektai privalo viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingus asmenis konsultuoti dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo (t. y. privalo kaupti ir perduoti žinias, susijusias su konsolidavimo procesu, ir užtikrinti atsakymą į klausimus, susijusius su konsolidavimo metodika ir procedūromis). Konkrečių viešojo sektoriaus subjektų atsakingų asmenų funkcija konsultuoti kitus atsakingus asmenis yra nustatyta konsolidavimo tvarkos aprašo 18 punkte.

_________________

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442501&p_query=&p_tr2=2