Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti 2-asis, 3-iasis, 4-asis ir 5-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
    (įsigalioja 2013 m. vasario 3 d.)

Finansų ministro įsakymai
(2013 01 31 Nr. 1K-045, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-630) 
(2013 01 31 Nr. 1K-046, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-631) 
(2013 01 31 Nr. 1K-047, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-633) 
(2013 01 31 Nr. 1K-048, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-635)

Finansų ministro įsakymais, kurie taikomi viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2012 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius, pakeisti 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita" , 3-iasis FSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita", 4-asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita" ir 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita".

Minėtų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų priedai išdėstyti nauja redakcija.

Šiuose prieduose pateiktų finansinių ataskaitų formose po vadovo parašo rekvizitu įrašytas antrojo parašo rekvizitas: vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė.

Kitų pakeitimų nėra.

_________________

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442497&p_query=&p_tr2=2

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442498&p_query=&p_tr2=2

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442500&p_query=&p_tr2=2

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442503&p_query=&p_tr2=2