Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. vasario 13 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo
(2013 02 06 Nr. VA-11, Žin., 2013 02 12, Nr. 16-806)

Pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 patvirtintos:
- Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės;
- Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma;
- Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 forma.

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
Naujos redakcijos Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse esminių pakeitimų nėra.

Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti, išskyrus kai kuriuos nurodytus atvejus. Taisyklės papildytos nauju 5.7 punktu, nustatančiu dar vieną išimtinį atvejį.

Taip pat Taisyklės papildytos naujais 20.4 ir 20.5 punktais, nurodančiais, kad rašytiniu būdu užpildant prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) tarp žodžių paliekami tarpai, simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose, o laukeliuose įrašomos pinigų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais.

Neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą arba į prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus kai kuriuos atvejus. Nauji Taisyklių 42.8 ir 42.9 punktai apibrėžia papildomus atvejus, kuomet neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis gali būti grąžinamas ne į mokesčių mokėtojo, o į kitą sąskaitą.

Kartu su šiais pakeitimais patikslinti Taisyklių 13, 16, 18 punktai.

Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma
Forma FR0781 išdėstyta nauja redakcija. Versija liko ta pati (02), tačiau pasikeitė formos išvaizda. Anksčiau forma priedų neturėjo, bet buvo suskirstyta į keletą dalių. Naujos redakcijos FR0781 formoje dalys perkeltos į formos priedus. Buvusi dalis „Įskaityti" perkelta į formos priedą FR078l, o buvusi dalis „Grąžinti" perkelta į priedą FR078G.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442895&p_query=&p_tr2=2