Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. vasario 21 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2013 02 14 Nr. VA-13, Žin., 2013 02 20, Nr. 19-961)

VMI viršininko įsakymu pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Taisyklių priedas „Pajamų rūšių kodai" papildytas nauju 88 kodu:

„Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos (išmokėtos nuo 2013 m. balandžio 1 d.)" – pajamų rūšies kodas 88.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443248&p_query=&p_tr2=2