Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Finansų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažintas netekusiu galios, tačiau pareiga  pranešti apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas išlieka

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2013 02 04 Nr. 1K-053, Žin., 2013 02 07, Nr. 14-673)

Finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažintas netekusiu galios, tačiau pareiga  pranešti apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas išlieka.

Pareiga  pranešti apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas juridiniams ir fiziniams asmenims nustatyta LR mokesčių administravimo įstatymo 42 straipsnyje:

„Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos. Fiziniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais."

Pranešimo apie fizinių asmenų atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose  tvarką ir formą nustato VMI 2003 06 19 įsakymas Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" (2012 06 09 įsakymo Nr. VA-61 redakcija: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428304&p_query=&p_tr2=2)

Pranešimą privalo pateikti asmenys, kurie užsienio valstybių įstaigose atidarė arba uždarė bet kokios rūšies sąskaitą (-as):
- nuolatinis Lietuvos gyventojas, GPMĮ nustatyta tvarka ir terminais teikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją mokesčių administratoriui, kartu pateikia ir užpildytą pranešimą apie per ataskaitinį laikotarpį užsienio valstybių įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as). Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ nuostatas turi teisę neteikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos arba pranešimo nepateikė kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija, jis mokesčių administratoriui jį turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos;
- fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ nuostatas, metinę pajamų mokesčio deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, teikia ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 dienos kartu pateikdamas ir užpildytą pranešimą.

_________________

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442633&p_query=&p_tr2=2