Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai"
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai" tvirtinimo
(2013 03 08 Nr. VAS-3, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1375)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., patvirtintas naujos redakcijos 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai".

Šis standartas taikomas verslo jungimui, kai:
- viena įmonė įgyja teisę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei;
- viena įmonė, ketindama tęsti kitos įmonės vykdytą veiklą, įsigyja tos įmonės turtą ar jo dalį ir prisiima įsipareigojimus ar jų dalį (toliau – verslo ar jo dalies įsigijimas);
- reorganizuojamos įmonės prijungimo ar sujungimo būdu.

Šis standartas, išskyrus prestižo apskaičiavimo ir apskaitos nuostatas, netaikomas investicijų į asocijuotąsias ir pagal jungtinės veiklos sutartis kontroliuojamas bendrąsias įmones apskaitai, nes jų įsigijimas pagal šį standartą nelaikomas verslo jungimu.

Plačiau apie 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai" pakeitimus paaiškina Audito ir apskaitos tarnyba interneto svetainėje adresu: http://www.aat.lt/index.php?id=1093

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai" tvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444587&p_query=&p_tr2=2