Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. kovo 24 d.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 18 Nr. V-140, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1510)

Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35 patvirtinti:
- SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės;
- SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis forma (versija 04);
- Elektroninio SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formos duomenų struktūros aprašas (versija 04).

SAV pranešimas papildytas nauju SAV3DSD-M priedu „Savarankiškai dirbančio asmens deklaruojamos pajamos už metus", kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį gautos pajamos.

SAV pranešimas kartu su naujuoju SAV3DSD-M priedu teikiamas Taisyklių 7.3 punkte nustatytu atveju, t.y. jei SAV pranešimai nebuvo teikiami kas mėnesį arba SAV pranešimuose pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis. Nurodytais atvejais SAV pranešimas kartu su naujuoju SAV3DSD-M priedu pateikiamas pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos (Taisyklių 8 punktas).

_________________

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445039&p_query=&p_tr2=2