Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas LR darbo kodeksas. Keitėsi 281 straipsnyje nurodyta sveikatos įstaiga
    (įsigalioja 2013 m. kovo 23 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 03 14 Nr. XII-193, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1456)

Atsižvelgiant į tai, kad reorganizavus biudžetinę įstaigą Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą, jos teisės ir pareigos perduotos biudžetinėms įstaigoms Visuomenės sveikatos centrams apskrityse, atitinkamai pakeista LR darbo kodekso 281 straipsnio 3 dalis ir ji išdėstyta taip:

„3. Ūmių profesinių ligų, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, atvejais darbdavys nedelsdamas privalo pranešti atitinkamos apylinkės atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinei darbo inspekcijai ir Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos teritorinei įstaigai visuomenės sveikatos centrui apskrityje."

_________________

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444462&p_query=&p_tr2=2