Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. kovo 29 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 21 Nr. VA-21, Žin., 2013 03 28, Nr. 32-1575)

Atsižvelgiant į 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 51 straipsnio Prekių pervežimas į kitą valstybę narę 2 dalies 5 punkto nuostatas, pagal kurias prekių tiekimu nelaikomas prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje atliekamas šių prekių vertinimas, aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir (arba) perdirbimas, jeigu po to prekės bus grąžintos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išvežtos, tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė,

atitinkamai pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklės, kurių 3.1 punktas papildytas žodžiu „vertinimo":

„3.1. prekes iš Lietuvos Respublikos išveža į kitą ES valstybę, kurioje bus atliekami šių prekių vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir (arba) perdirbimo darbai (toliau – apdorojimas), su sąlyga, kad tai atlikus, prekės bus grąžinamos atgal į Lietuvą ir tam pačiam apmokestinamajam asmeniui;".

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445307&p_query=&p_tr2=2