Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2013 m. kovo 31 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 03 27 Nr. A1-133, Žin., 2013 03 30, Nr. 34-1675)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2013 m. kovo 31 d., patvirtintas naujos redakcijos Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

Siekiant užkirsti kelią trečiųjų šalių piliečiams per Lietuvą patekti į kitas Europos sąjungos ir Šengeno erdvės valstybes, naudojantis galimybe gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje įsteigus (ar įsigijus) fiktyvią įmonę, pakeisti Aprašo 9.1 ir 9.4 punktai, kurie papildyti  nuostatomis, kad užsienietis turi vykdyti realią įmonės veiklą.

Pagal naujas nuostatas iš užsieniečio nereikalaujama įsigyti leidimo dirbti, jei jis:

„9.1. įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas ir yra šios įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas, kurio pagrindinis atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje;"

„9.4. yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, kurios įstatinis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 50 tūkst. litų ir kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos ir jose dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, vadovas, kurio pagrindinis atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;"

Taip pat Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše padaryti ir kiti pakeitimai.

_________________

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445495&p_query=&p_tr2=2