Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
    (įsigalioja 2013 m. balandžio 5 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 28 Nr. V-170, Žin., 2013 04 04, Nr. 35-1719)

Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas išdėstytas nauja redakcija

Sąrašas papildytas dviem naujom eilutėm:
- užsieniečiai, turintys vizą ir dirbantys pagal darbo sutartis moka įmokas pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, įmokos kodas - 349, delspinigiai - 350, baudos - 351 (Sąrašo 1.2 eilutė);

- fiziniai asmenys, kurie nuo 2013-04-01 teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą moka sveikatos draudimo įmokas, kodas - 352, delspinigiai - 353, baudos - 354 (Sąrašo 1.12 eilutė).

Kiti Sąrašo pakeitimai
Į Sąrašo 1.1 punktą (kuriame nurodyti asmenys, draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis) perkelti Valstybės saugumo departamento pareigūnai ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai.

Taip pat pakeistas Sąrašo 4 punktas (kuriame nurodyti asmenys, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo socialinio draudimo pašalpų) ir jame papildomai įrašyti šie asmenys:
„žvalgybos pareigūnai, kaip jie apibrėžti žvalgybos įstatyme, iš žvalgybos institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų gaunantys Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodytas išmokas ir 14 dalyje nurodytą kompensuojamojo uždarbio dalį, prilyginamas socialinio draudimo pašalpoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis."

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445601&p_query=&p_tr2=2