Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. balandžio 21 d.)

Kelių institucijų vadovų bendras įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 15 Nr. VA-23/1B-245/V-203, Žin., 2013 04 20, Nr. 41-2028)

Pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės.

Jei juridinis asmuo nevykdo jokios veiklos, neturi samdomų darbuotojų, nėra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir Lietuvos Respublikos muitinei, tuomet Juridinių asmenų registro tvarkytojui rengiamas siūlymas likviduoti juridinį asmenį.

Siūlymą parengia, užpildo reikalingas formas ir jas pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Lietuvos Respublikos muitinė.

Siūlymas rengiamas šiais atvejais:
- juridinis asmuo per penkerius metus VMI nedeklaravo pajamų ir teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė apie veiklos nevykdymą, todėl yra pagrindas manyti, kad jis jokios veiklos nevykdo ir/arba
- juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei šešis mėnesius negalima surasti jo buveinėje ir adresais, jo nurodytais JAR, arba
- juridinio asmens valdymo organai ilgiau kaip šešis mėnesius negali priimti nutarimų dėl valdymo organų narių atsistatydinimo (jeigu tai yra kolegialus valdymo organas) ir/arba valdymo organas nėra paskirtas (jeigu tai yra vienasmenis valdymo organas). Šešių mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo valdymo organų narių atsistatydinimo arba atleidimo dienos.

Siūlymas neturi būti rengiamas ir teikiamas JAR tvarkytojui, jeigu:
- juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Muitinei;
- yra atliekamas juridinio asmens mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas arba tai yra planuojama atlikti;
- yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl juridinio asmens nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikos ir verslo tvarkai, finansų sistemai, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje arba ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas;
- juridinis asmuo – draudėjas – turi valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų;
- juridinis asmuo vykdo veiklą arba yra kitų duomenų, patvirtinančių, kad Siūlymą rengti netikslinga.

Aplinkybės, sudarančios pagrindą įtarti, kad juridinis asmuo vykdo veiklą, yra:
-  įsiregistravo Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registre;
- įtrauktas į registruotų gavėjų ir/ar siuntėjų sąrašus;
- išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir tokį sandėlį įsteigė;
- įregistravo kuro objektus, talpyklas, kuro kiekio matavimo priemones;
- išduotas leidimas, suteikiantis teisę tiekti ar naudoti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomos akcizų lengvatos;
- įsigijo apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių;
- užregistravo kasos aparatą, prekybos (paslaugų teikimo) automatą ir/ar taksometrą;
- įregistravo nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, kurį pagal teisės aktus privaloma registruoti;
- įregistravo struktūrinį padalinį Mokesčių mokėtojų registre;
- sudaro veiklos sandorius;
- gauna pajamų ir/ar vykdo mokėjimus, atsiskaitymus (pvz., bankines operacijas);
- vykdo muitinės sankcionuotus veiksmus;
- teikia deklaracijas, socialinio draudimo pranešimus ir/ar kitus dokumentus;
- kitos aplinkybės, kurios pagrindžia įtarimą, kad juridinis asmuo vykdo veiklą.

_________________

Įsakymas „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446884&p_query=&p_tr2=2