Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Vyriausybės nutarimas „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo"
    (įsigalioja 2013 m. balandžio 28 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 23 Nr. 347, Žin., 2013 04 27, Nr. 43-2122)

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos institucijų pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai antrąjį 2013 metų pusmetį, laikinai pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" 2.1 punktas ir jame nustatyta, kad Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės taikomos ir visuomeniniams konsultantams, pasitelktiems pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai darbotvarkės klausimais, apmokant jų išvykimo tam tikram laikui įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti su konsultacijų, pasiūlymų, išvadų ir kitos informacijos teikimu susijusių funkcijų išlaidas.

2014 m. sausio 1 d. grąžinama ankstesnė, iki šio pakeitimo galiojusi Vyriausybės nutarimo 2.1 punkto redakcija.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo  skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447241&p_query=&p_tr2=2