Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 26 Nr. V-226, Žin., 2013 04 30, Nr. 44-2192)

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą (2013 04 11 Nr. XII-230, Žin., 2013 04 24, Nr. 42-2044), palengvinantį įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones tvarką ir leidžiantį pradėti dirbti sutarties sudarymo dieną, apie tai pranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai ne vėliau kaip prieš valandą iki darbo pradžios, atitinkamai pakeistos ir VSDFV direktoriaus įsakymu patvirtintos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės.

Taisyklių 17.1 punktas papildytas antrąja pastraipa, nustatančia išimtį laikinojo įdarbinimo įmonėms, kurios 1-SD pranešimą apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią gali pateikti ir tą pačią dieną, ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios.

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447401&p_query=&p_tr2=2