Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones"
  • Pakeistas 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones"
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 22 Nr. VAS-7, Žin., 2013 04 24, Nr. 42-2087)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 22 Nr. VAS-8, Žin., 2013 04 24, Nr. 42-2088)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymais, kurie įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeisti 15-asis „Investicijos į asocijuotąsias įmones" ir 16-asis „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" verslo apskaitos standartai.

Audito ir apskaitos tarnyba paaiškina, kad svarbiausias iš šių standartų pakeitimų yra sąvokos „Neigiamas prestižas" panaikinimas.

16-asis verslo standartas taip pat papildytas nauju 331 punktu, kuris nustato, kad pirmą kartą sudarant konsoliduotąsias finansines ataskaitas, šių finansinių ataskaitų skiltyje „Praėję finansiniai metai" pateikiami atskirų patronuojančios įmonės finansinių ataskaitų duomenys, išskyrus atvejį, kai daryti lemiamą poveikį dukterinei įmonei patronuojanti įmonė turėjo teisę jau praėjusiais finansiniais metais. Tokiu atveju finansinių ataskaitų skiltyje „Praėję finansiniai metai" pateikiami konsoliduoti patronuojančios ir dukterinių įmonių finansinių ataskaitų duomenys.

Taip pat naujai išdėstytas 16-ojo verslo apskaitos standarto XIV skyrius „Patronuojančios įmonės investicijų į dukterines įmones pateikimas atskirose finansinėse ataskaitose", kuriame plačiau paaiškintas investicijos įsigijimo savikainos nustatymas.

Kiti 15-ojo ir 16-ojo verslo apskaitos standartų pakeitimai yra redakcinio pobūdžio.

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones" tvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=8D812B62-81E3-4BC8-961E-DBC99A4056F5

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" tvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=AC21BE46-2326-4927-B86D-072C55C489ED