Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Papildytas atmintinų dienų sąrašas
    (įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2013 05 14 Nr. XII-309, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2849)

Atmintina diena - reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymu atmintinų dienų sąrašas papildytas dviem datom:
- liepos 17-ąja - Pasaulio lietuvių vienybės diena;
- lapkričio 16-ąja - Tarptautine tolerancijos diena.

Liepos 17-oji paskelbta Pasaulio lietuvių vienybės diena
Liepos 17 - oji yra lakūnų Stepono Dariaus ir  Stasio Girėno žūties diena. 2013 metais bus minimos  80-osios žūties metinės. Seimo narys Audronius Ažubalis pažymi, kad Stepono Dariaus ir  Stasio Girėno žygdarbis - tai lietuvių idealizmo ir aukojimosi tautai simbolis. 1932 m. vasario 7 d. Kaune įkurtos draugijos užsienio lietuviams remti iniciatyva, pasiūlius Lietuvos generaliniam konsului Niujorke Povilui Žadeikiui, liepos 17-oji pasirinkta kaip Amerikos, o vėliau ir viso pasaulio lietuvių vienybės minėjimo data. Tą dieną lietuviai buvo kviečiami pamiršti politinius ginčus, visus asmeninius ar visuomeninius pažiūrų skirtumus, visus pykčius ir asmenines ambicijas, pajusti dvasinį ryšį su visa tauta, išsibarsčiusia po pasaulio žemynus.

Lapkričio 16-oji paskelbta Tarptautine tolerancijos diena
1995 metais UNESCO valstybės narės priėmė Tolerancijos principų deklaraciją ir lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena, kuri kasmet minima daugelyje demokratinių šalių. Deklaracijoje pažymima, kad žmonės skiriasi savo prigimtimi, išvaizda, padėtimi, kalba, elgsena ir vertybėmis ir turi teisę gyventi taikiai ir išsaugoti savo individualumą. Būtina ugdyti ir diegti pagarbą visoms žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, nepriklausomai nuo rasės, lyties, kalbos, tautinės kilmės, religijos ar negalios.

Atmintinų dienų sąrašas
Visas atmintinų dienų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje:
„1) sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena;
2) sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena;
3) sausio 15-oji - Klaipėdos krašto diena;
4) vasario 11-oji - Pasaulinė ligonių diena;
5) kovo 4-oji - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;
6) kovo 8-oji - Tarptautinė moterų solidarumo diena;
7) kovo 20-oji - Žemės diena;
8) kovo 27-oji - Tarptautinė teatro diena;
9) kovo 29-oji - Lietuvos įstojimo į NATO diena;
10) balandžio 6-oji - Saugaus eismo diena;
11) balandžio 7-oji - Pasaulinė sveikatos diena;
12) balandžio 15-oji - Kultūros diena;
13) balandžio 17-oji - Lietuvos energetikų diena;
14) balandžio 27-oji - Medicinos darbuotojų diena;
15) balandžio paskutinis sekmadienis - Pasaulinė gyvybės diena;
16) gegužės 1-oji - Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena;
17) gegužės 3-ioji - 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena;
18) gegužės 7-oji - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;
19) gegužės 8-oji - Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena;
20) gegužės 9-oji - Europos diena;
21) gegužės 14-oji - Pilietinio pasipriešinimo diena;
22) gegužės 15-oji - Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, Tarptautinė šeimos diena;
23) gegužės 17-oji - Pasaulinė informacinės visuomenės diena;
24) gegužės trečiasis sekmadienis - Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena;
25) gegužės 25-oji - Tarptautinė dingusių vaikų diena;
26) birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena;
27) birželio 3-ioji - Sąjūdžio diena;
28) birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena;
29) birželio 15-oji - Okupacijos ir genocido diena;
30) birželio 23-ioji - Birželio sukilimo diena;
31) liepos 15-oji - Žalgirio mūšio diena;
32) liepos 17-oji - Pasaulio lietuvių vienybės diena;
33) liepos paskutinis sekmadienis - Jūros diena ir Žvejų diena;
34) rugpjūčio 12-oji - Tarptautinė jaunimo diena;
35) rugpjūčio 23-ioji - Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena;
36) rugpjūčio 31-oji - Laisvės diena;
37) rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena;
38) rugsėjo 8-oji - Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;
39) rugsėjo antrasis šeštadienis - Statybininkų diena;
40) rugsėjo 22-oji - Baltų vienybės diena;
41) rugsėjo 23-ioji - Lietuvos žydų genocido atminimo diena;
42) rugsėjo 27-oji - Lietuvos socialinių darbuotojų diena;
43) rugsėjo 28-oji - Tuskulėnų aukų atminimo diena;
44) spalio 1-oji - Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena;
45) spalio pirmasis šeštadienis - Kūno kultūros ir sporto diena;
46) spalio 5-oji - Tarptautinė mokytojų diena;
47) spalio 10-oji - Vietos savivaldos diena;
48) spalio antrasis šeštadienis - Derliaus diena;
49) spalio 16-oji - Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena;
50) spalio 20-oji - 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena;
51) spalio 25-oji - Konstitucijos diena;
52) lapkričio 2-oji - Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena;
53) lapkričio 16-oji - Tarptautinė tolerancijos diena;
54) lapkričio 23-ioji - Lietuvos kariuomenės diena;
55) lapkričio 30-oji - Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;
56) gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena."

_________________

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449237&p_query=&p_tr2=2