Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Mažosios bendrijos privalo pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai
    (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų Įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymas
(2013 05 16 Nr. XII-313, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2852)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 16 Nr. XII-314, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2853)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimu, kuris įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.,  mažosios bendrijos įpareigotos pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai. Tai leis užtikrinti valstybinio socialinio draudimo vykdymą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą mažųjų bendrijų nariams.

Mažosios bendrijos, įsteigtos iki 2013 m. rugsėjo 1 d., duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikia iki 2014 m. sausio 1 d.

Duomenų apie mažosios bendrijos narius pateikimo tvarka
Duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Asmenys, atsakingi už duomenų pateikimą
Už mažosios bendrijos narių duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai atsako:
- mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;
- mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas;
- mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

Administracinė atsakomybė už duomenų pateikimo tvarkos pažeidimą
Kartu su Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu pakeistas ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, kuriame numatyta administracinė atsakomybė už duomenų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai tvarkos pažeidimą (1722 straipsnis).

_________________

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų Įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449240&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449241&p_query=&p_tr2=2