Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nustatytos pelno mokesčio lengvatos Lietuvos filmų gamintojams
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymas
(2013 06 13 Nr. XII-366, Žin., 2013 06 28, Nr. 68-3407)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymu nustatytos pelno mokesčio lengvatos Lietuvos filmų gamintojams, kuriems laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. bus suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje.

Pelno mokesčio lengvatomis siekiama skatinti Lietuvos kino pramonės plėtrą, sudaryti palankias sąlygas filmų gamybai Lietuvoje ir pritraukti užsienio filmų gamintojus.

_________________

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=451390&p_query=&p_tr2=2