Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pakeitimas aktualus Marijampolės savivaldybės kaimiškajai teritorijai
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-431, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3759)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., Marijampolės savivaldybei suteikta teisė šios savivaldybės kaimiškoje teritorijoje nustatyti sumažintą fiksuoto dydžio pajamų mokestį individualiai veiklai, vykdomai pagal verslo liudijimą.

_________________

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453092&p_query=&p_tr2=2