Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-430, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3758)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymu pakeista nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, taikoma juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla (įskaitant kooperatines bendroves).

Anksčiau nekilnojamojo turto mokesčiu buvo neapmokestinamas visas juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 281 dalyje, nekilnojamasis turtas.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. neapmokestinamas tik tas nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir uždirbti.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyta, kad mokesčiu neapmokestinamas:

„9) juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 281 dalyje, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamoms už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus gauti (uždirbti)".

_________________

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453090&p_query=&p_tr2=2