Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 461 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-428, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3757)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 461 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymu įtvirtintos šios nuostatos:

Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos
Ši nuostata taikoma deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Anksčiau pelno mokestis turėjo būti sumokėtas ne vėliau kaip iki dešimto mėnesio pirmos dienos (nors metinė pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikta iki šešto mėnesio 1 d.). Dabar pelno mokesčio deklaracijos ir mokesčio sumokėjimo terminai suvienodinti.

Įstatymo 53 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

„1. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis mokami pagal metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio dešimto šešto mėnesio pirmos dienos. Veiklą baigiančių mokesčio mokėtojų pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis pagal paskutinio mokestinio laikotarpio metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turi būti sumokėti ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijų pateikimo termino dieną. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčio mokėtojas privalo šį skirtumą sumokėti į biudžetą. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka."

Dar 5 metams pratęsta pelno mokesčio lengvata investicinius projektus vykdantiems vienetams
Įstatymo 461 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad apmokestinamasis pelnas vykdant investicinį projektą gali būti sumažintas tik per 2009– 2013 2018 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Pagal apibrėžimą investicinis projektas – vieneto investicijos į Įstatymo 461 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą ilgalaikį turtą, skirtos naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui. Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nelaikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

Išplėstas investicinio projekto lengvatos ilgalaikio turto sąrašas
Ilgalaikis turtas, kurį įsigyjant gali būti taikoma investicinio projekto lengvata (Įstatymo 461 straipsnio 1 dalies 1 punktas), papildytas krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių turto grupe. Nustatyta, kad investicinio projekto lengvata gali būti taikoma įsigyjant turtą, kuris priskiriamas šioms Įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms:
- „mašinos ir įrengimai",
- „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)",
- „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)",
- „programinė įranga",
- „įsigytos teisės",
- ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų" turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms.

Taip pat nustatyta, kad įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną dėl šio turto įsigijimo galima sumažinti tik iki vieno milijono litų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma.

Įstatymo 461 straipsnio pakeitimo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

_________________

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 461 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453088&p_query=&p_tr2=2