Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-427, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3756)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) didinamas nuo 470 iki 570 Lt
Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 1000 litų per mėnesį, taikomas mėnesio NPD yra 470 570 litų;

Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 1000 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 570 – 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800 1000).

Atitinkamai keičiama ir metinio NPD (MNPD) skaičiavimo formulė.

Dėl šių pakeitimų minimalią mėnesinę algą (1000 Lt) uždirbančių gyventojų pajamos didės 21 litu per mėnesį.

Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) už pirmą vaiką didinamas iki 200 Lt
Įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad 200 Lt PNPD taikomas ne tik už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį), bet ir už pirmą vaiką:
„8. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 litų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD). Už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų PNPD, už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų PNPD."

Nuspręsta dividendams netaikyti padidinto (20 procentų) pajamų mokesčio tarifo
Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis pripažinta netekusia galios:
2. Pajamų mokesčio 20 procentų tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės viene¬to dalyvio iš šio vieneto gautas pajamas."

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas dividendams taikomas standartinis 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Atsisakyta finansinių priemonių sandorius (pvz., vertybinių popierių perleidimą) pripažinti individualia veikla
Pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 1 punktą individualia veikla laikoma savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, taip pat finansinių priemonių sandorius.

Panaikinta pajamų mokesčio lengvata palūkanoms už gyventojų įmonėms ir gyventojams suteiktas paskolas
Panaikinta Įstatymo nuostata, leidusi kai kuriems asmenims iš įmonės gauti neapmokestinamų pajamų. Jei gyventojas suteikdavo paskolą įmonei ilgesniam nei 366 d. laikotarpiui, tai esant tam tikroms sąlygoms gyventojui už paskolą mokamos palūkanos buvo neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Įstatymo 17 straipsnio (neapmokestinamosios pajamos) 1 dalies 19 punktas pripažintas netekusiu galios:
19) palūkanos, gautos už suteiktas paskolas (išskyrus paskolas, kurias vieneto dalyvis suteikia vienetui arba gyventojas suteikia asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jeigu už šias paskolas vienetas arba asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, vieneto dalyviui arba gyventojui moka palūkanas, viršijančias tikrąją rinkos kainą), jeigu paskolos bus pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos".

Apmokestintos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius, viršijančios 10 tūkstančių litų per metus
Nutarta apmokestinti palūkanas, viršijančias 10 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį,  už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, taip pat už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos po 2014 m. sausio 1 d. (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punktas).

Apmokestintos pajamos iš finansinių priemonių pardavimo, viršijančios 10 tūkstančių litų
Taip pat apmokestintos 10 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį viršijančios pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 30 punktas).

Pakeistas A ir B klasės pajamų sąrašas
Nustatyta, kad palūkanos bei pajamos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo priskiriamos B klasės pajamoms, o nenuolatinių Lietuvos gyventojų palūkanos, gautos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

_________________

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453087&p_query=&p_tr2=2