Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas LR civilinis kodeksas. Kodekse įtvirtinta juridinio asmens antspaudo naudojimo tvarka
    (įsigalioja 2013 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44, 5.31, 5.33 ir 6.991 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-503, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3774)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnis papildytas nuostata, kad dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose:

2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija
1. Juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais, (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) privalo būti nurodyta:
1) juridinio asmens pavadinimas;
2) juridinio asmens teisinė forma;
3) juridinio asmens buveinė;
4) juridinio asmens kodas;
5) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį.
2. Jeigu juridinis asmuo yra bankrutuojantis ar likviduojamas, apie tai taip pat turi būti pažymima šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.
3. (Neteko galios nuo 2012-04-14, plačiau apie tai – šioje apžvalgoje )
4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose yra minimas juridinio asmens kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
5. Dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose."

Pažymėtina, kad įstatymuose pareiga turėti antspaudą privatiems juridiniams asmenims nenustatyta. Pavyzdžiui, tokio reikalavimo nėra Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose privačių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Dažniausiai įstatymuose pareiga turėti antspaudą nustatoma tik institucijoms, kurios vykdo valstybės ar savivaldybių funkcijas.

Įsigaliojus LR civilinio kodekso pataisai, ministerijos ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos turės peržiūrėti savo teisės aktus ir panaikinti reikalavimą privatiems juridiniams asmenims dokumentus tvirtinti antspaudu bei pakeisti dokumentų formas, kuriose nurodyta antspaudo vietos žyma (A.V.), šią žymą išbraukiant.

_________________

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44, 5.31, 5.33 ir 6.991 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453258&p_query=&p_tr2=2

Kartu su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu pakeisti ir kiti įstatymai, kuriuose nurodyta, kad dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose:

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-504, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3775):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453259&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-505, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3776):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453260&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-506, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3777):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453267&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-507, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3778):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453264&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-508, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3779):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453265&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas (2013 07 02 Nr. XII-509, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3780):
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453266&p_query=&p_tr2=2