Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas ir šių įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo klausimynas
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 07 19 Nr. B1-488, Žin., 2013 07 25, Nr. 80-4062)

Siekiant saugoti vartotojų interesus, ginti jų teises ir skatinti sąžiningo verslo konkurenciją maisto ir su maistu susijusių paslaugų srityse, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas, kuris įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

Aprašas privaloma tvarka taikomas toms viešojo maitinimo įmonėms, kurių Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytos veiklos „56.10.0. K Kavinių, užkandinių veikla" ir „56.10.0. R Restoranų veikla". Viešojo maitinimo įmonės, vykdančios kitas veiklas, gali savanoriškai dalyvauti viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinime.

Šis Aprašas netaikomas, atliekant viešojo maitinimo įmonių patikrinimus, siekiant išduoti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" nustatyta tvarka.

Viešojo maitinimo įmonių atitiktis higienos reikalavimams įvertinama atliekant įmonės planinį ar neplaninį patikrinimą. Apskaičiuotas viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo balas ir patikrinimo data paskelbiami VMVT interneto svetainėje adresu http://www.vet.lt/mtsr/.

_________________

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453987&p_query=&p_tr2=2