Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. liepos 26 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 18 Nr. VA-45, Žin., 2013 07 25, Nr. 80-4071)

VMI viršininko įsakymu pakeistos Fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės. Taisyklėse nurodyta, kaip turi būti pildomas pranešimas, kai atidaroma ar uždaroma elektroninė sąskaita (pvz.: PayPal, Webmoney, Skrill ir kt.) bei padaryti kiti pakeitimai.

Taisyklių 19, 21 ir 22 punktai išdėstyti taip:

„19. 13 laukelyje turi būti įrašomas Įstaigos, kurioje atidaryta ir/arba uždaryta sąskaita, kodas S.W.I.F.T. banko kodas (BIC), jeigu jo neturi – kitas Įstaigos kodas. BIC kodo teisingumą galima patikrinti adresu www.swift.com."

 „21. 15 laukelyje turi būti nurodomas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos tipas arba kita. K – kredito įstaiga, M – mokėjimo įstaiga, E – elektroninių pinigų įstaiga, X – kita. Kita turi būti pažymima tuo atveju, kai atidaryta/uždaryta elektroninė sąskaita (pvz.: PayPal, Webmoney, Skrill ir kt.)."

„22. 16 laukelyje turi būti įrašomas sąskaitos numeris / identifikatorius elektroninėje erdvėje."

Taip pat pakeistos kelios eilutės Taisyklių priede „Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų trumpinių (triraidžių kodų) sąrašas".

Pažymėtina, kad Pranešimą privalo pateikti asmenys, kurie užsienio valstybių įstaigose atidarė arba uždarė bet kokios rūšies sąskaitą (-as):
- nuolatinis Lietuvos gyventojas, GPMĮ nustatyta tvarka ir terminais teikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją mokesčių administratoriui, kartu pateikia ir užpildytą pranešimą apie per ataskaitinį laikotarpį užsienio valstybių įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as). Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ nuostatas turi teisę neteikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos arba pranešimo nepateikė kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija, jis mokesčių administratoriui jį turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos;
- fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ nuostatas, metinę pajamų mokesčio deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, teikia ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 dienos kartu pateikdamas ir užpildytą pranešimą.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453996&p_query=&p_tr2=2