Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Kai kurių kategorijų sveikatos priežiūros darbuotojams nustatytas trumpesnis darbo laikas ir ilgesnės kasmetinės atostogos
    (įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 2 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 24 Nr. 694, Žin., 2013 08 01, Nr. 84-4230)
 
LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 24 Nr. 695, Žin., 2013 08 01, Nr. 84-4231)

Vyriausybės nutarimais nustatytas trumpesnis darbo laikas ir ilgesnės kasmetinės atostogos šiems sveikatos priežiūros darbuotojams:

- sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, - 37 valandų darbo savaitė ir  37 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos;

- sveikatos priežiūros specialistams, turintiems privalomą atitinkamos veiklos licenciją ir atliekantiems chirurgines operacijas ar dalyvaujantiems jas atliekant, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, - 37 valandų darbo savaitė ir  38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos;

- sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio gydymo priemonės, ar dirbantiems laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse, - 37 valandų darbo savaitė ir  38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko „sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454333&p_query=&p_tr2=2

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454339&p_query=&p_tr2=2