Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma
    (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 4-878 „Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 08 07 Nr. 4-724, Žin., 2013 08 10, Nr. 87-4363)

Ūkio ministro įsakymu pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma.

Pavyzdinė steigimo sutarties forma papildyta nauju 9.11 punktu, kuriame įrašyta mažosios bendrijos atstovo pareiga teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai duomenis apie Bendrijos narius.

Plačiau apie duomenų teikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai - šioje apžvalgoje.

_________________

Ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 4-878 „Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454582&p_query=&p_tr2=2