Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2013 07 31 Nr. 1-199, Žin., 2013 08 03, Nr. 85-4297)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d., pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.

Taisyklių 11 punkte įrašyta, kad išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą privalo įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus (Žin., 2003, Nr. 54-2403), vadovas arba darbuotojas, kuriam vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Anksčiau buvo draudžiama naudoti gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs. Dabar taisyklių 412 punkte nurodyta, kad pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi būti atliekama jo techninė priežiūra (ir tvarkingą gesintuvą galima naudoti toliau).

Taip pat panaikintas draudimas Kalėdų eglutes puošti degiomis medžiagomis:
„402. Draudžiama egles puošti degiomis medžiagomis, žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis."

Daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijose turi būti kontroliuojama, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijoje reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos. Šiukšlių ir atliekų konteinerius leidžiama statyti ne arčiau kaip 2 m nuo statinių (Taisyklių 27.3 punktas).

Evakuacijos kryptį nurodančius ženklus galima tvirtinti ne tik ant durų, bet ir virš durų. Koridoriuose, laiptinėse ir ant (virš) evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško (Taisyklių 66 punktas).

Taisyklių 71 punkte išbraukti žodžiai „išskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas":

„71. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, išskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas, draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus."

Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas, tačiau nedraudžiama įrengti sandėlius ar gamybines patalpas:

„72. Palėpėse laikyti degias medžiagas, įrengti sandėlius, gamybines patalpas, išskyrus kūrybines dirbtuves, draudžiama. Jos turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu."

Panaikintas reikalavimas patalpas, kuriose laikomi gyvuliai, šildyti tik oru:

83. Patalpas, kuriose laikomi gyvuliai, galima šildyti tik oru. Paukščių, žindomų galvijų ir paršelių skyrius leidžiama šildyti elekt¬ros kaitinimo lempomis."

Dabar 83 punkte nurodyta:

„83. Prie įėjimo į transporto, garažų, gamybos, pramonės, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti ir žemės ūkiui tvarkyti) patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų."

Taisyklių 102 punkte išbraukti žodžiai „išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas)":

„102. Vaikų lopšeliuose-darželiuose draudžiama naudoti lygintuvus, elektrinius šildymo prietaisus miegamuosiuose, žaidimų kambariuose ir kitose patalpose, kuriose būna vaikai, išskyrus specialiai tam skirtas ir įrengtas vietas (patalpas)."

Panaikinti Taisyklių 138, 139 ir 148 punktai:

138. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu."

139. Draudžiama elektros skydines ir skirstomąsias spintas įrengti po laiptais."

148. Būtina laiku matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą, o matavimo rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą. Matavimo periodiškumas nustatytas Elektros įrenginių bandymo normose ir apimtyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 (Žin., 2001, Nr. 54-1930)."

Elektros įrenginiai, šildymo įrenginiai ir vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami tik pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Taisyklių 134, 154 ir 165 punktuose išbraukti žodžiai „ir kituose teisės aktuose":

„134. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.”

„154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti."

„165. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus."

Eksploatuojant vėdinimo įrenginius ne rečiau kaip kartą per metus privaloma tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, įžeminimo įrenginių techninę būklę, nuo jautrių valdymo elementų pagal nustatytą grafiką valyti nuosėdas. Tikrinimo rezultatai turi būti įforminami raštu (Taisyklių 166 punktas).

Iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių degios dulkės ir gamybinės atliekos turi būti valomos pagal nustatytą grafiką (Taisyklių 167 punktas).

Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių, kurių vanduo skirtas elektros stotims ir pastotėms gesinti, esantys įžemikliai turi būti techniškai tvarkingi ir įrengti taip, kad būtų galima greitai ir lengvai prie jų prisijungti. Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus, o rezultatai įforminami raštu (Taisyklių 433 punktas). 

_________________

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454449&p_query=&p_tr2=2