Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai
    (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 5 d.)

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 08 29 Nr. D1-636/1K-299, Žin., 2013 09 04, Nr. 93-4666)

Aplinkos ministro ir finansų ministro bendru įsakymu pakeisti Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai
Pakeista Aprašo nuostata dėl dokumentų, kuriais patvirtinamas veikiančios išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos buvimas transporto priemonėje. Nuostata dėl mokesčio lengvatą patvirtinančių dokumentų keitėsi tik dyzelinėms transporto priemonėms.

Kaip ir anksčiau, transporto priemonėje, turinčioje vidaus degimo variklį, varomą benzinu ir (ar) dujomis, veikiančios Išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos buvimas patvirtinamas vienu iš šių dokumentų:
- pažyma (tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), pateikta kartu su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu arba
- privalomos techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), arba jos kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų CO ir CH koncentracijomis, kurios neturi viršyti nustatytų normų.

Iki šio aprašo pakeitimo nuostatos dėl mokesčio lengvatą patvirtinančių dokumentų buvo vienodos transporto priemonėms tiek su benzininiu, tiek su dyzeliniu varikliais. Dabar transporto priemonei su dyzeliu varikliu nurodytas vienintelis veikiančios išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos buvimą patvirtinantis dokumentas – pažyma (tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), pateikta kartu su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu. Aprašo 9 punktas išdėstytas taip:

„9. Išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos kelių transporto priemonėse su vidaus degimo varikliu, varomu benzinu ir (ar) dujomis, ar dyzeliniu vidaus degimo varikliu buvimą ir jos veikimą patvirtina šie dokumentai:

9.1. transporto priemonei, turinčiai vidaus degimo variklį, varomą benzinu ir (ar) dujomis, – transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita). Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota. Pažymoje turi būti ši informacija: pažymą išdavusio gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje identifikavimo rekvizitai, transporto priemonės identifikavimo rekvizitai, pažymint, kad pažymoje nurodytoje (-ose) transporto priemonėje (-se) yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pažymos išdavimo data ir pažymos registracijos numeris. Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti;

arba privalomos techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), arba jos kopija su nurodytomis išmetamųjų teršalų CO ir CH koncentracijomis automobilių su varikliais, varomais benzinu ir (ar) dujomis, kurios neturi viršyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (Žin., 2008, Nr. 88-3550) teršalams CO ir CH nustatytų normų. Privalomos techninės apžiūros rezultatų kortelė (arba kopija) su nurodytomis išmetamųjų teršalų koncentracijomis galioja, jeigu nurodytos teršalų koncentracijos atitinka centralizuotos techninės apžiūros duomenų bazės duomenis;

9.2. transporto priemonei, turinčiai dyzelinį variklį, – transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita). Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota. Pažymoje turi būti ši informacija: pažymą išdavusio gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje identifikavimo rekvizitai, transporto priemonės identifikavimo rekvizitai, pažymint, kad pažymoje nurodytoje (-ose) transporto priemonėje (-ėse) yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pažymos išdavimo data ir pažymos registracijos numeris. Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti."

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2013 m. birželio 1 d. išduodami ne tik TIPK leidimai (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai), bet ir supaprastinti Taršos leidimai, atitinkamai pakeistas Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, greta TIPK leidimų įrašant ir Taršos leidimus.

Taip pat nustatyta, kokie dokumentai patvirtina biokuro naudojimą:
„16. Asmenims, naudojantiems biokurą energijai gauti, biokuro naudojimą patvirtina šie dokumentai – biokuro įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir pan.), biokuro sunaudojimo dokumentai (nurašymo aktai, ataskaitos ir pan.), atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita ir energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaita. Biokuro įsigijimo ir sunaudojimo dokumentai turi būti pateikiami vykdant mokesčio kontrolę įmonėje, kai to pareikalauja aplinkos apsaugos ir (ar) mokesčių inspekcijos pareigūnas."

Apraše patikslinta, kad didesnis mokesčio tarifas taikomas viršijus TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytą normatyvą ir tuo atveju, kai naudojamas biokuras (Aprašo 4 punktas).

Aprašo 3 punkte nurodyta, kaip skaičiuoti metinį teršalo normatyvą tuo atveju, jei per mokestinį laikotarpį teršalui buvo taikyti keli skirtingi metiniai leidžiamos taršos normatyvai.

Kartu su šiais pakeitimais patikslintas mokesčio už teršalus, išleidžiamus į vandens telkinius su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis, apskaičiavimas:
„12.1. už teršalų kiekį, neviršijantį TIPK ir (ar) taršos leidime arba jo priede, kuriame nurodomi paviršinių nuotekų surinkimo sistemos abonentai, nustatytų išleidimo su paviršinėmis nuotekomis mokestinio laikotarpio normatyvų, kurie nustatomi mokestinio laikotarpio pabaigoje, dauginant objektui nustatytą vidutinę metinę leistiną teršalo koncentraciją arba laikinai leistiną teršalo koncentraciją iš faktiškai per tą laikotarpį išleisto nuotekų kiekio, mokestis už teršalus apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 3 punktą."

_________________

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455295&p_query=&p_tr2=2