Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Darbdaviai privalės pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams
    (įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai
(2013 09 11 Nr. V-356, Žin., 2013 09 18, Nr. 98-4885)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas. Prie aprašo pridėtas bendrinis klausimynas.

Ūkio subjektai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai iki 2013 m. gruodžio 31 d., vėliau ją tikslinant pagal poreikį.

Informaciją teikia visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – darbdaviai), vykdantys veiklą, kurių dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas.

Informacija pateikiama vienu iš šių būdų:
- elektroniniu būdu, atsakant į klausimyną tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) adresu https://epds.vdi.lt;
- pateikiant rašytinę užpildyto klausimyno formą VDI administracijai (Algirdo g. 19, Vilnius) arba VDI teritoriniam skyriui pagal jo aptarnaujamą teritoriją;
- siunčiant paštu (Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, Valstybinė darbo inspekcija) rašytinę užpildyto klausimyno formą.

Darbdavys turi teisę neribotai tikslinti teikiamą informaciją. Paskutinis elektroninio patvirtinimo įrašas ar pateikimo VDI (arba pašto spaudo) data laikomi aktualiomis pateiktos informacijos versijomis.

Darbdavys visiškai atsako už Elektroniniame pranešime pateiktų duomenų teisingumą ir jo pateikimą Valstybinės darbo inspekcijos nustatytais terminais.

Darbdavys, dėl objektyvių priežasčių neturintis techninių galimybių privalomus pranešimus Valstybinei darbo inspekcijai teikti elektroniniu būdu, gali juos pateikti rašytiniu būdu.

Rašytiniu būdu pateiktas privalomas pranešimas yra priimamas, jeigu:
 - pranešimas pateiktas skaitmeninimui tinkama forma – parengtas kompiuteriniu būdu, naudojant Portale skelbiamą pranešimo šabloną;
- konkretaus tipo pranešimo forma ir struktūra atitinka norminiais teisės aktais patvirtintus reikalavimus;
- pranešime pateikti teisingi darbdavio identifikaciniai duomenys;
- užpildyti visi privalomi pranešimo laukai;
- pranešime pateikiami duomenys yra logiškai neprieštaringi;
- pranešimas pateiktas pasirašytas darbdavio atstovo ar kito įgalioto veikti darbdavio vardu fizinio asmens.

_________________

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456050&p_tr2=2