Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 09 19 Nr. XII-524, Žin., 2013 09 26, Nr. 101-4978)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymu pratęstas lengvatinio PVM tarifo taikymo terminas kai kurioms prekėms ir paslaugoms.

Lengvatinio PVM tarifo taikymo terminas šilumos energijai ir karštam vandeniui pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Lengvatinis PVM tarifas ir toliau bus taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. lengvatinis PVM tarifas vėl bus taikomas apgyvendinimo paslaugoms
Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms buvo taikomas Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. lengvatinis 9 procentų PVM tarifas vėl bus taikomas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.

_________________

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456243&p_tr2=2