Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 24 Nr. VA-54, Žin., 2013 10 01, Nr. 103-5093)

VMI viršininko įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma (versija 02) ir Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės.

Ataskaita yra metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas. Lietuvos apmokestinamasis vienetas AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą tinkamai užpildytą ataskaitą turi pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija, išskyrus atvejus, kai:
- teikiama pereinamojo laikotarpio pelno mokesčio deklaracija;
- pradėta bankroto procedūra arba restruktūrizavimo procedūra ir per 30 dienų teikiama pelno mokesčio deklaracija AVMI už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Ataskaita AVMI neteikiama, jeigu neteikiama pelno mokesčio deklaracija, pavyzdžiui, mokesčių administratoriui pateiktas prašymas sustabdyti veiklą ir laikinai nevykdoma veikla arba pateiktas pelno nesiekiančio vieneto prašymas ir nevykdoma ūkinė komercinė veikla ir panašiai.

Taisyklės papildytos nuostata, kad Ataskaitos neprivalo teikti Lietuvos Respublikoje įregistruotos nuolatinės buveinės. Taisyklių 5 punkte išvardinta:

„5. Ataskaitos neprivalo teikti:
5.1. neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi kontroliuojamųjų vienetų;
5.2. pelno nesiekiantys vienetai, kurie nevaldo kitų vienetų akcijų. Tuo atveju, kai pelno nesiekiantis vienetas valdo kitų vienetų akcijas, jis turi užpildyti ataskaitos A dalį. Ataskaitos B dalis nepildoma, nes pelno nesiekiančio vieneto dalininkai neturi teisės į paskirstytino pelno dalį;
5.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotos nuolatinės buveinės."

Naujos redakcijos Taisyklėse nurodyta, kad Ataskaitos A dalis (Duomenys apie kontroliuojamus vienetus) turi būti užpildoma, jeigu vienetas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdo kartu su susijusiais asmenimis daugiau kaip 50 procentų, t. y. 50,01 procentų ir daugiau, akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytino pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kokios versijos FR0438 forma turi būti teikiama tikslinant duomenis. Jei duomenys apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis deklaruotos FR0438 formos 01 arba 02 versija, tai tikslinant ataskaitas taip pat turi būti teikiama atitinkama ataskaitos 01 arba 02 versijos forma.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456765&p_tr2=2