Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti 12-sis ir 23-iasis verslo apskaitos standartai
    (įsigalioja 2013 m. spalio 4 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo
(2013 09 30 Nr. VAS-17, Žin., 2013 10 03, Nr. 104-5128)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 30 Nr. VAS-16, Žin., 2013 10 03, Nr. 104-5127)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymais pakeisti 12-sis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas" ir 23-iasis verslo apskaitos standartas „Turto nuvertėjimas". Šie verslo apskaitos standartai papildyti nuostatomis, reguliuojančiomis valstybės ir savivaldybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, apskaitos tvarką.

_________________

12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" pakeitimas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456953&p_tr2=2

23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas" pakeitimas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456952&p_tr2=2