Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2013 m. spalio 6 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 10 02 Nr. V-54, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5187)

Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašas nustato patikrinimų, atliekamų valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse, įrašytose į Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą, tvarką ir jų rezultatų įforminimo procedūras.

Patikrinimai atliekami siekiant nustatyti, kaip įstaigos laikosi teisės aktuose nustatytų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų.

Apie numatomą planinį patikrinimą įstaiga informuojama raštu prieš 10 darbo dienų, nurodant patikrinimo pagrindą, apimtį, datą, trukmę, tikslus bei preliminarų sąrašą dokumentų, kuriuos bus prašoma pateikti patikrinimą atliekantiems archyvo darbuotojams. Apie neplaninį patikrinimą įstaigai iš anksto pranešti neprivaloma.

_________________

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457168&p_tr2=2