Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. spalio 6 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 30 Nr. V-53, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5186)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės (toliau - Taisyklės).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas, pagal kurias LR civiliniame kodekse panaikintas reikalavimas juridinio asmens dokumentuose, naudojamuose santykiuose su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.), nurodyti PVM mokėtojo kodą (plačiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje), atitinkamai pakeistos ir Dokumentų rengimo taisyklės, kuriose PVM mokėtojo kodas išbrauktas iš įstaigos duomenų rekvizito. Taisyklių 15 punktas išdėstytas taip:

„15. Įstaigos duomenis sudaro:
15.1. Kai dokumento sudarytojas yra įstaiga ar jos vidaus struktūrinis padalinys − juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.
15.2. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys − juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei teritorinio padalinio adresas ir kontaktinė informacija.
15.3. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) − juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija“.

_________________

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457167&p_tr2=2