Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas"
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 17 punkto pakeitimo
(2013 10 04 Nr. VAS-18, Žin., 2013 10 10, Nr. 106-5261)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeistas 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas".

Šiuo pakeitimu panaikintas standarto 6 punktas:

„III. SANDORIŲ UŽSIENIO VALIUTA PIRMINIS PRIPAŽINIMAS
4. Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinamas finansinės atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.
5. Išimtiniais atvejais, kai valiutos kursų svyravimai nereikšmingi ir kiekvieną sandorį atskirai įvertinti sandorio dienos valiutos kursu netikslinga, gali būti taikomas vidutinis savaitės ar mėnesio valiutos kursas.
6. Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutos kursą."

Panaikinus nurodytą punktą, nuo 2014 m. sausio 1 d. komandiruotės išlaidos apskaitoje bus registruojamos bendra standarto trečiame skyriuje „Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas" nustatyta tvarka, t. y. taikant operacijos atlikimo dieną galiojantį valiutos kursą arba, kai valiutos kursų svyravimai nereikšmingi ir kiekvieną sandorį atskirai įvertinti sandorio dienos valiutos kursu netikslinga - taikant vidutinį savaitės, arba mėnesio valiutos kursą.

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 17 punkto pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457431&p_tr2=2