Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintos Informacijos teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu
    (įsigalioja 2013 m. spalio 18 d.)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos teikimo vartotojams gairių ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo
(2013 10 04 Nr. T-121, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5420)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymu patvirtintos Informacijos teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu.

Gairių tikslas – didinti pardavėjų informuotumą apie vartotojų teisių apsaugos specifiką elektroninėje komercijoje bei skatinti vartotojų pasitikėjimą pardavėjais.

Gairėse nurodyta, kokia informacija apie pardavėją, kokia informacija, susijusi su vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu ryšio priemonėmis, kokia informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateikta vartotojui.

Gairėse taip pat aptarti dažniausiai pasitaikantys informacijos teikimo vartotojams trūkumai, numatyti informacijos teikimo gerinimo būdai.

Primenama, kad pardavėjams, nesilaikantiems Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme numatytų informacijos pateikimo reikalavimų ir pardavėjams, nesilaikantiems Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytų vartotojų informavimo reikalavimų, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(25) ir 214(16)  straipsniuose numatyta administracinė atsakomybė:

- Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimas užtraukia baudą informacinės visuomenės paslaugų teikėjams fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų;

- Duomenų subjekto teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

_________________

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas dėl Informacijos teikimo vartotojams gairių ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457947&p_tr2=2