Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Finansų ministro įsakymas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą
    (įsigalioja 2013 m. spalio 20 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų" pakeitimo ir kai kurių finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2013 10 17 Nr. 1K-339, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5461)

Finansų ministro įsakymu pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija:
- Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašas;
- Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašas;
- Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašas.

Pakeitimai yra redakcinio pobūdžio.

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų" pakeitimo ir kai kurių finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458104&p_tr2=2