Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. spalio 20 d.)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 15 Nr. V-947, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5468)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nurodyta, kad tuo atveju, kai leidimas-higienos pasas suteikia teisę teikti paslaugas ir leidimo-higienos paso originalas arba jo kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje, tai skelbiamame leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

_________________

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458112&p_tr2=2