Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VMVT direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 24 Nr. B1-684, Žin., 2013 10 30, Nr. 113-5672)

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. pradedamas viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas.

Privaloma tvarka vertinamos tos viešojo maitinimo įmonės, kurių Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytos veiklos „56.10.0. K Kavinių, užkandinių veikla" ir „56.10.0. R Restoranų veikla". Viešojo maitinimo įmonės, vykdančios kitas veiklas, gali savanoriškai dalyvauti viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinime. Viešojo maitinimo įmonių atitiktis higienos reikalavimams įvertinama atliekant įmonės planinį ar neplaninį patikrinimą. Apskaičiuotas viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo balas ir patikrinimo data paskelbiami VMVT interneto svetainėje adresu http://www.vet.lt/mtsr/.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d., dar patobulintas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas.

Nustatyta, kad Aprašas netaikomas viešojo maitinimo įmonėms, kurios teikia viešojo maitinimo paslaugas tik įmonės darbuotojams.

Taip pat patvirtinti specialūs ženklai, žymintys Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams įvertinimą pagal penkių balų sistemą. Atlikę įvertinimą, valstybiniai maisto inspektoriai viešojo maitinimo įmonei išduoda įvertinimo balą atitinkantį ženklą, kurį viešojo maitinimo įmonė ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo balo ir patikrinimo datos viešo paskelbimo turi pritvirtinti gerai matomoje vietoje, pvz., ant įėjimo į viešojo maitinimo įmonę durų ir kt.
 
Plačiau apie viešojo maitinimo įstaigų higienos būklės vertinimo sistemą skaitykite:
http://vmvt.lt/lt/vertinimas/
 
_________________

VMVT direktoriaus įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458665&p_tr2=2