Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nustatytos 2014 m. Instrastato ataskaitų teikimo ribos
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2014 m. Intrastato ribų nustatymo
(2013 10 29 Nr. DĮ-200, Žin., 2013 11 07, Nr. 115-5792)

Intrastato ataskaitų teikimo ribos 2014 metais nesikeis. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos tokios Intrastato ataskaitų teikimo ribos:

- nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 700 tūkst. litų;

- nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 750 tūkst. litų;

- nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 11 mln. litų;

- nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 39 mln. litų.

_________________

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas dėl 2014 m. Intrastato ribų nustatymo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459144&p_tr2=2