Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinta darbo sutarties su jūrininku pavyzdinė forma
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 8 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 30 Nr. 990, Žin., 2013 11 07, Nr. 115-5744)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta darbo sutarties su jūrininku pavyzdinė forma.

Darbo sutartis su jūrininku sudaroma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka raštu pagal pavyzdinę formą, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vienas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas jūrininkui, kitas lieka laivo valdytojui. Darbo sutarties kopija įteikiama laivo kapitonui. Kiekvienam jūrininkui Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka išduodama jūrininko knygelė.

Laivo savininkai (valdytojai) Vyriausybės patvirtintą darbo sutarties su jūrininku pavyzdinę formą gali rasti Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458865&p_tr2=2