Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma, jos priedų formos bei jų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 17 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 08 Nr. VA-77, Žin., 2013 11 16, Nr. 118-5962)

VMI viršininko įsakymu pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma (versija 02) ir jos priedų formos, taip pat pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.

GPM308 formos 02 versija turi būti teikiama, deklaruojant 2013 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas, taip pat tikslinant ankstesniais mokestiniais laikotarpiais pateiktą GPM308 formos 01 versiją.

VMI paaiškina, kad esminis Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos pakeitimas yra jos papildymas nauju GPM308M priedu „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius", skirtu per mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas (išskyrus pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) išskaidyti pagal mėnesius. Šis priedas parengtas valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu, siekiant palengvinti deklaravimo procedūras individualią veiklą vykdantiems gyventojams ir taip panaikinti jų prievolę individualios veiklos pajamų duomenis teikti ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir „Sodrai".

Numatyta, kad GPM308M priedas pildytinas tik individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu. Individualią veiklą vykdančiam gyventojui neužpildžius šio priedo, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu bus preziumuojama, kad kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos. Individualią veiklą vykdančių gyventojų administracinės naštos mažinimo tikslu GPM308 formos 02 versijoje pateiktus individualios veiklos pajamų duomenis VMI prie FM teisės aktuose nustatyta tvarka perduos „Sodrai".

Plačiau apie Metinės pajamų deklaracijos pakeitimus VMI informuoja interneto svetainėje, adresu:
http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000127551

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459918&p_tr2=2