Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma, jos priedų formos bei jų pildymo ir pateikimo taisyklės
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 08 Nr. VA-78, Žin., 2013 11 16, Nr. 118-5963)

VMI viršininko įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma (versija 04), jos priedų FR0572A ir FR0572U formos  (versija 04), taip pat pakeistos šių formų pildymo ir pateikimo taisyklės.

FR0572 formos priedai papildyti naujais laukeliais:
- priedas FR0572A papildytas laukeliu A4.1 „Kodo rūšis";
- priedas FR0572U papildytas laukeliais U5.1 „Kodo rūšis" ir U21 „Gimimo data".

Kas įrašoma deklaracijos priedo FR0572A laukelyje A4.1 „Kodo rūšis"?
Kadangi laukelyje A4 „Identifikavimo kodas" gali būti nurodytas vienas iš trijų galimų nuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodų (t.y. mokesčių mokėtojo kodas, o jei jo negalima nustatyti - kitoks identifikavimo kodas), tai laukelyje A4.1 nurodoma, kuris identifikavimo kodo variantas pasirinktas. Apie tai rašoma Taisyklių 33 ir 331 punktuose:

 „33. Deklaracijos A priedo A4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre.

Tais atvejais, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą negali nustatyti jo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), o tik pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojo kodą, A4 laukelyje gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas turi būti nurodomas su prefiksu LT (pavyzdžiui, LT000000000000).

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo) ir (ar) negali būti nurodomas jo PVM mokėtojo kodas, A4 laukelyje turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių paliekama po vieną tuščią langelį)."

„331. Deklaracijos A priedo A4.1 laukelyje turi būti įrašoma (skaitmeniu), koks nuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas A4 laukelyje. Turi būti įrašoma:
331.1. skaitmuo 1 - kai A4 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo asmens kodas,
331.2. skaitmuo 2 - kai A4 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas,
331.3. skaitmuo 3 - kai A4 laukelyje nurodytas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris.";

Analogiškai pildomas ir deklaracijos priedo FR0572U laukelis U5.1 „Kodo rūšis", kai minėtame deklaracijos priede teikiami duomenys apie apskaičiuotą pajamų mokestį nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų (žr. Taisyklių 50 ir 501 punktus).

Nauja redakcija išdėstytas su darbo santykiais nesusijusių A klasės išmokų kodų sąrašas
Taisyklių priedas išdėstytas nauja redakcija ir pavadintas 1 priedu. Šis priedas papildytas 2014 ir vėlesniais metais išmokėtų A klasės išmokų kodų sąrašu. Lyginant su ankstesnių metų sąrašu, pasikeitė kai kurios 2014 m. sąrašo eilutės:

- vietoje eilutės „Tantjemos - kodas 44" dabar yra eilutė:
„Išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams - kodas 44";

- panaikinta eilutė:
Palūkanos už vertybinius popierius - kodas 57";

- vietoje eilutės „Palūkanos už paskolas - kodas 58" įrašyta eilutė:
„Palūkanos už paskolas, nuolatinių Lietuvos gyventojų išmokėtos kitiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams - kodas 58";

- eilutė „Kitos palūkanos (išskyrus žymimas 57 ir 58 kodais) - kodas 59" pakeista eilute:
„Kitos palūkanos (išskyrus žymimas 58 kodu), nuolatinių Lietuvos gyventojų išmokėtos kitiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams - kodas 59".

Deklaracijos tikslinimas
Tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis turi būti užpildoma Deklaracijos ir jos priedų 4 versija. Tikslinant 2009-2013 metų duomenis, Deklaracijos A priedo A4.1 laukelis ir Deklaracijos U priedo U5.1 laukelis bei U21 laukelis neužpildomi.

Kiti pakeitimai
Nurodyta, kad deklaracijos A priedo laukeliai A22 „Taikytas NPD" ir A23 „Taikytas PNPD" nepildomi (Taisyklių 423.4 ir 423.5 punktai).

Pakeisti ir atnaujinti Taisyklėse pateikti pavyzdžiai.

Taip pat papildyta deklaracijos pasirašymo tvarka, numatant atvejį, kai deklaraciją teikia mažoji bendrija. Tokiu atveju užpildytą deklaraciją turi pasirašyti mažosios bendrijos vadovas - kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą, mažosios bendrijos atstovas - kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, mažosios bendrijos narys - kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir joje yra vienas narys (Taisyklių 9.5 punktas).

Taisyklės papildytos nauju 2 priedu „Užsienio valstybių kodai". Anksčiau užsienio valstybių kodai, reikalingi laukelio U3 pildymui, buvo pateikiami deklaracijos lapo antroje pusėje, o dabar jie perkelti į 2 priedą.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459919&p_tr2=2